Kennismaken?

Ons onderwijs

Elk kind is talentvol en heeft recht op passend onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige, sociale volwassene en een verantwoordelijk deelnemer van de maatschappij. Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van de kinderen. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden van ons nodig? Dit alles in een veilige leeromgeving waarin de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.

Toekomstgericht onderwijs

We leven in een wereld die snel verandert op het gebied van onder andere technologie, samenleven en kennisontwikkeling. Onze maatschappij verandert dus voortdurend en daarmee ook ons onderwijs. Wij leiden onze leerlingen op om in de toekomst goed te functioneren in de maatschappij en besteden veel aandacht aan vaardigheden als zelfstandig werken, plannen, reflectie en samenwerken.

Leesklas

Lezen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Het geeft je de mogelijkheid om snel kennis op te doen. Het verruimt je blik en daarmee je wereld. Vandaar dat het leesonderwijs op onze school een belangrijke plaats inneemt. Zo belangrijk dat wij een leescoördinator inzetten om alle kinderen van onze school goed te leren lezen. Om leesproblemen aan te pakken en zelfs te kunnen voorkomen, wordt op onze school intensief gewerkt met 'Bouw!'.

Dit is een programma dat gericht is op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan programma's die pas in actie komen als leesproblemen al zijn ontstaan.

Sociaal Emotioneel Leren met Kwink!

Een kind ontwikkelt zich op vele gebieden. Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal-emotioneel leren. Hierdoor leren kinderen om te gaan met zichzelf en de ander. Op de Vlashoek maken we gebruik van Kwink om het sociaal-emotioneel leren te ondersteunen. Kwink werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen. Kwink gaat uit van vijf competenties: Besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken.

Meer- / hoogbegaafdheid

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde te verwachten niveau presteren, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg. Maar ook kinderen die extra aanbod nodig hebben, krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Naast de verrijking die de leerkracht aanbiedt in de klas, krijgen deze kinderen de mogelijkheid om onderwijs te volgen in de Plusklas. In de Plusklas werken de kinderen in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslag leggen en presenteren.

Engels

Op onze school wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden. Zo sluiten we aan bij de moderne maatschappij. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd Engels aangeboden krijgen, spreken ze in de hogere groepen met meer vertrouwen de taal. In alle groepen wordt Engels aangeboden volgens de methode ‘Take it easy’.

Burgerschap

Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. Burgerschapsvorming wordt bij ons geïntegreerd met andere vak- en vormingsgebieden aangeboden. De volgende basiswaarden komen aan bod:

- Vrijheid van meningsuiting.

- Verdraagzaamheid.

- Afwijzen van discriminatie.

- Aannemen van een democratische houding.

N.A.R.

Op de Vlashoek zijn we Netjes, Aardig en Rustig. Deze 'gedragscode' draagt bij aan een goede en veilige leeromgeving binnen onze school. In alle groepen worden aan het begin van het schooljaar afspraken gemaakt hoe de basisregels er binnen hun groep uit kunnen zien. We tonen voorbeeldgedrag in het oplossen van problemen en zijn respectvol naar elkaar en de kinderen.

Extra ondersteuning

We houden de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij om tijdig te kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Wij onderhouden goed contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Onze leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door onze intern begeleider (ib'er).