Kennismaken?

Ons onderwijs

Op De Vlashoek gaan we uit van de unieke talenten van elk kind. Elk kind is anders en ieder kind is ergens goed in. Door een veelzijdig aanbod, zowel inhoudelijk als qua werkvormen, worden de talenten, sterke kanten en mogelijkheden van kinderen gestimuleerd. Door dit te koppelen aan de leerdoelen die wij opstellen vanuit de kerndoelen van de overheid, wordt een systeem van kansen gecreëerd.

Kinderen krijgen op De Vlashoek de ruimte om hun talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. Hierbij gaan wij uit van de onderwijsbehoefte van de kinderen. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden van ons nodig? Dit alles in een inspirerende leeromgeving waarin de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. De natuurlijke nieuwsgierigheid en motivatie van kinderen zijn ons uitgangspunt bij het vormgeven van ons onderwijs.
Nieuwsgierigheid is het verschil tussen moeten en willen leren.

Leren door inspireren

Nieuwsgierigheid zet kinderen aan tot leren, ontdekken en onderzoeken. Wanneer je nieuwsgierig bent wil je oprecht weten wat er speelt. Je wilt het snappen, begrijpen, bevatten en dit maakt dat je de dingen die je op dat moment leert ook nog eens beter onthoudt. Op de Vlashoek zorgen we er in onze lessen voor dat kinderen met veel plezier en enthousiasme op onderzoek gaan, initiatief nemen, de mouwen opstropen en doorzetten tot ze eindelijk hun beloning krijgen: het antwoord, dat weer nieuwe vragen doet opborrelen!

Aandacht

Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Op de Vlashoek is er aandacht voor de kinderen, aandacht voor de leerkracht, aandacht voor elkaar, aandacht voor de omgeving en aandacht voor de ouders. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen.

Denkbubbels

Kinderen leren om zelf kritisch na te denken in plaats van klakkeloos dingen van anderen aannemen is een belangrijke waarde binnen onze school. Met behulp van ‘denkbubbels’ starten we hier al mee vanaf de kleuterleeftijd. Deze zogenaamde denkbubbels vormen kritische denkstrategieën om de wereld te doorgronden en nemen een centrale plaats in onze lessen in.

Leren in vakateliers

De kinderen volgen een ochtendprogramma in hun vaste groep. Tijdens dit ochtendprogramma werken de kinderen met de eigen leerkracht aan het leren van bouwstenen die je overal voor nodig hebt zoals;

-         Rekenen

-         Taal

-         ICT

-         Engels

-         Sociale Vaardigheden

-         Sport en bewegen

 

’s Middags werken de kinderen in ateliers aan projecten vanuit een overkoepelend thema. Hierbij zijn de kerndoelen vanuit de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen kinderen de mogelijkheid zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn, zodat zij zich breed kunnen ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn.

De volgende vakateliers worden aangeboden op de Vlashoek;

-         Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wereldgodsdiensten)

-         Natuur en Techniek

-         Expressie (Muziek, drama, kunst)

-         Vreemde talen

-         Koken

-         Sport

Sociaal Emotioneel Leren met Kwink!

Een kind ontwikkelt zich op vele gebieden. Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal-emotioneel leren. Hierdoor leren kinderen om te gaan met zichzelf en de ander. Op de Vlashoek maken we gebruik van Kwink om het sociaal-emotioneel leren te ondersteunen. Kwink werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen. Kwink gaat uit van vijf competenties: Besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken.

Op OBS De Vlashoek starten wij met ingang van het schooljaar 2021/2022 met De Noordwijkse Methode. Dit is een vernieuwend onderwijsconcept dat goed aansluit bij wat de maatschappij van nu en in de toekomst van kinderen vraagt. Kernwoorden van de methode zijn ontwikkelen en verwonderen. De Noordwijkse Methode moedigt kinderen aan om vanuit nieuwsgierigheid en motivatie, kritische denkers te worden. Door eigen leervragen op te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden ontwikkelen kinderen een onderzoekende leerhouding.

 

Leren in vakateliers

Op De Vlashoek werken de leerlingen ’s ochtends intensief en doelgericht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen aan de hand van passende methodes. De groepsleerkracht houdt de ontwikkeling van elk kind bij. Daarnaast is er wekelijks les in persoonlijke en sociale vaardigheden en Engels vanaf groep 1. ’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan de hand van een overkoepelend thema. De leerkrachten van de ochtend hebben in de middag hierbij allemaal hun eigen vakatelier, aansluitend bij hun eigen kennis en interesses. Het uitgangspunt van de atelierlessen is om de kinderen te motiveren om zoveel mogelijk te willen leren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Het doel is dat ze een brede algemene kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen.

 

De leerkrachten ontwerpen zelf de atelierlessen voor hun vak en geven deze aan verschillende groepen. Hiervoor biedt De Noordwijkse Methode alle bouwstenen die nodig zijn. Doordat leerkrachten zich kunnen specialiseren in het vak waar hun interesse ligt, kunnen ze veel dieper ingaan op de onderwerpen en vragen van de kinderen.

Overkoepelend thema voor groep 1 t/m 8

De hele school werkt in de ateliers aan hetzelfde thema. Hierdoor leren de kinderen hoe alles met elkaar samenhangt, kunnen ze nieuwe kennis beter onthouden en vindt er meer verdieping en verbreding van hun kennis plaats. Vakken als taal, lezen, rekenen, kunst, muziek, ICT worden geïntegreerd met inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

 

De buitenwereld wordt actief betrokken bij de atelierlessen in de vorm van gastlessen en excursies. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt naar actualiteiten.

 

Schitteren

Als team van De Vlashoek vinden we het belangrijk dat ieder kind zich optimaal op zijn of haar eigen niveau ontwikkelt. Met De Noordwijkse Methode willen we alle kinderen laten schitteren met al hun talenten, zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.