Recht doen aan de talenten
van ieder kind

Vanuit onze visie gaan wij uit van de mogelijkheden en talenten van het kind. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden van ons nodig. Samen met kinderen, ouders, team en omgeving zorgen we voor betekenisvol en inspirerend onderwijs op onze school. Nieuwsgierigheid zet kinderen aan tot leren, ontdekken en onderzoeken. Wanneer je nieuwsgierig bent wil je oprecht weten wat er speelt. Je wilt het snappen, begrijpen, bevatten en dit maakt dat je de dingen die je op dat moment leert ook nog eens beter onthoudt. Op de Vlashoek zorgen we ervoor dat kinderen met veel plezier en enthousiasme op onderzoek gaan, initiatief nemen, de mouwen opstropen en doorzetten tot ze eindelijk hun beloning krijgen: het antwoord, dat weer nieuwe vragen doet opborrelen!
Nieuwsgierigheid is het verschil tussen moeten en willen leren.


Onze missie is om recht te doen aan de unieke talenten van ieder kind. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Op de Vlashoek is er aandacht voor de kinderen, hebben de kinderen aandacht voor zichzelf, voor de leerkracht, voor elkaar, voor de omgeving en is er aandacht van en voor de ouders. Dit zorgt voor een inspirerende leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze school wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden;
We zijn benaderbaar, betekenisvol, doelgericht, inspirerend en uitzonderlijk.

Een goed pedagogisch klimaat

Een sterk punt van onze school is het veilige pedagogisch klimaat. Een veilig en warm klimaat komt het welbevinden van kinderen ten goede. Daardoor kunnen zij zich goed ontwikkelen. Het is eigenlijk heel eenvoudig; gelukkige kinderen leren beter. Dit is de belangrijkste pijler van ons onderwijs. In 2021 hebben wij het predicaat ''Gezonde School'' ontvangen op het gebied van Welbevinden. Een mooie bevestiging van hetgeen dat wij willen bereiken voor onze kinderen op de Vlashoek!

Een sterk team

We beschikken over een hecht en sterk team dat bereid is zich optimaal in te zetten voor ieder kind, iedere groep,  iedere ouder of collega. Voor elkaar en voor de school.

De opbrengsten van de school

Een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind zich thuis voelt is een voorwaarde voor goed onderwijs. Eruit halen wat erin zit bij alle leerlingen, dat is onze opdracht binnen het onderwijs. En lukt dit ons ook? Onze leerlingen boeken al jarenlang op overtuigende wijze uitstekende leerresultaten die passen bij hun talenten. In groep 8 behalen onze leerlingen eindtoetsresultaten boven het landelijk gemiddelde.


De Vlashoek behoort daarmee tot een van de stabiele en goed presterende scholen van De Hoeksche School, de stichting voor openbaar, primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

“Onze leerlingen boeken al jarenlang op overtuigende wijze uitstekende leerresultaten die passen bij hun talenten.”

Een transparante organisatie

Om kinderen goed te laten presteren zijn de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leerkrachten van essentieel belang voor ieder kind. Dit vereist dat we onszelf en ons onderwijs voortdurend willen verbeteren. Om scherp te blijven, vragen we de mening van ouders en leerlingen. Enkele onderwerpen waarover de meeste tevredenheid bestaat, zijn de positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van de leerlingen, de vriendelijke omgang met elkaar en de wijze waarop de leerkracht erop toeziet dat leerlingen goed met elkaar omgaan.

De kinderen geven daarnaast aan zich veilig en op hun gemak te voelen op school. Het is fijn dat we ook door de kinderen goed beoordeeld worden, want zij zijn onze beste criticasters!


Daarnaast speelt het objectieve oordeel van de onderwijsinspectie over de school een belangrijke rol. In januari 2020 heeft de onderwijsinspectie een schoolonderzoek uitgevoerd waarna zij het volste vertrouwen heeft uitgesproken in de kwaliteit van het onderwijs op De Vlashoek. Duidelijke taal!

“De kinderen geven aan dat zij zich veilig en op hun gemak voelen op de Vlashoek”

Het team

We beschikken over een hecht en sterk team dat bereid is om zich, vanuit de eigen talenten, optimaal in te zetten voor ieder kind, iedere groep en iedere ouder of collega. Voor de kinderen, voor elkaar en voor de school.

Directeur
Jordey van Dam

Aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Leerkracht
Laetitia Ketting

Groep 5/6 op woensdag & vrijdag. Leescoördinator op donderdag.

Leerkracht
Mariska van der Linden

Groep 5/6 op maandag, dinsdag en donderdag.

Leerkracht en IB-er
Saskia Leenders

Groep 1/2 op woensdag en vrijdag. IB-er op dinsdag.

Leerkracht
Kelly Degeling

Groep 3/4 op maandag, dinsdag en vrijdag.

Leerkracht
Angela de Regt

Groep 1/2 op maandag, dinsdag en donderdag.

Leerkracht
Kim Cevaal

Groep 7/8 op maandag t/m vrijdag.

Onderwijsassistent
Astrid Prevoo

Ondersteuning en Plusklas op dinsdag en woensdag.

Leerkracht
Geke Hootsen

Groep 3/4 op woensdag en donderdag

Gymleerkracht
Rowin de Haas

Alle groepen

Schoolgids

In de schoolgids treft u alle praktische informatie aan over onze school. Denk hierbij aan schooltijden, groepsindeling, etc. De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van nieuwe leerlingen.

Samenwerkingen

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, met het kind als startpunt. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om alle kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs is niet meer afgestemd op het gemiddelde kind, maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
OBS de Vlashoek is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het samenwerkingsverband is gevestigd in het bestuurskantoor van De Hoekse School te Puttershoek.
Meer weten? Klik hier!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregelde inspraakorgaan op schoolniveau. In de MR worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting de Hoeksche School.
Oudergeleding
Remy van der Burgt
Ed Mathon
Maarten Laan
Personeelsgeleding
Saskia Leenders
Kim Cevaal
Kelly Degeling
Heeft u vragen of wilt u een onderwerp indienen voor de aankomende MR vergadering? Stuur dan een mail naar mrvlashoek@gmail.com

Inspectie

In januari 2020 kwam de inspectie bij ons op bezoek. Hieronder volgt een samenvatting van het lovende oordeel van de inspectie:

‘Jullie motto: Gelukkige kinderen leren beter zie je terug tijdens de schooltijd maar ook ervoor en erna. Jullie hebben een rol in het dorp. Kenmerkend voor het onderwijs op de Vlashoek is;

1.     In jullie pedagogisch handelen, in de relatie met kinderen maar ook onderling, zie ik positieve en waarderende betrokkenheid. Er is een fijn pedagogisch klimaat.
2.     Jullie hanteren coöperatieve leerstrategieën waarin kinderen echt elkaar helpen, ondersteunen,waarbij ze leren van elkaar. Mooi.
3.     Jullie feedback wordt overgenomen door de kinderen in de klas. Zelfs al bij de kleuters. Jong geleerd, oud gedaan.
4.     De coöperatieve leerstrategieën vergroten de zelfstandigheid en leidt tot meer rendement bij kinderen. Jullie durven los te laten en daardoor doen zij meer.
5.     Het enthousiasme en de bevlogenheid van het team is duidelijk waarneembaar.
6.     Jullie praten veel met elkaar en kijken ook bij elkaar in de groep, dat leidt tot een gedeelde cultuur, een eenduidig referentiekader op de school’.
Kennismaken?